Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu inforrmacija te druga pitanja pristupa informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br.25/13, 85/15).
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Vatrogasne Zajednice općine Šandrovac. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Vatrogasna Zajednica općine  Šandrovac. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Vatrogasna Zajednica općine Šandrovac nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE ŠANDROVAC:
IVAN ZDELAR 
Bjelovarska ulica 7, 43227 Šandrovac
Kontakt telefon: 0912824041
Email: vzosandrovac@inet.hr