Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu Zajednice s pravom odlučivanja sačinjavaju predstavnici članica izabrani odnosno
imenovani sukladnom općem aktu članice. Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje
jednom godišnje u pravilu prema rasporedu nadležne vatrogasne zajednice, s time da se svake
četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Skupština:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- donosi opće akte Zajednice iz svoje nadležnosti,
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješće,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine Zajednice,
- donosi planove razvoja Zajednice,
- donosi odluku o statusnim promjenama,
- usvaja izvješće Nadzornog odbora,
- bira i provodi opoziv predsjednika i zapovjednika, te članova Nadzornog odbora,
- bira predstavnike Zajednice u tijela nadležne vatrogasne zajednice,
- donosi odluku o prestanku rada Zajednice,
- odlučuje o uvođenju i iznosu članarine.

Rad Skupštine uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi
Skupština na svojoj izbornoj sjednici za cijelo mandatno razdoblje.