Na temelju odredbi članka 6. i 19. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/1999., 117/2001., 36/2002.- Odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/2004.- pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009. i 80/2010.). i odredbe članka 13. zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/2014.), te članka 33. Statuta Vatrogasne zajednice općine Šandrovac, Skupština Vatrogasne zajednice općine Šandrovac na sjednici održanoj dana 05. srpnja, 2015. godine u Šandrovcu donjela je Statut koji je temeljni akt Vatrogasne zajednice općine Šandrovac.

Statutom Vatrogasna zajednice općine Šandroac (dalje u tekstu: Statut) uređuje se: 

- naziv i sjedište Vatrogasne zaednice općine Šandrovac (dalje u tekstu: Zajednica),

- zastupanje i predsavljanje Zajednice,

- izgled pečata Zajednice,

- ciljevi Zajednice i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi,

- gospodarske djelatnosti koje Zajednica obavlja, sukladno posebnim zakonima i propisima,

- način osiguranja javnosti djelovanja Zajednice,

- uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosi te stegovna odgovornost članica i članova Zajednice i način vođenja popisa članica i članova Zajednice,

- tijela Zajednice, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,

- izbor i opoziv likvidatora Zajednice,

- prestanak postojanja Zajednice,

- imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, te postupak s imovinom u slučaju prestanka Zajednice,

- način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice,

- znak, amblem i zastava Zajednice i njihov izgled,

- nagrade i priznanja Zajednice,

- druga pitanja od značenja za Zajednicu, te

- prijelazne i završne odredbe.